parker_logp.png Logo-TRANSAIR_web.png

Potrubní systém Transair

trubky.jpg

Modulární potrubní systém pro rozvody stlačeného vzduchu a technických plynů.

Rychlá mon­táž a snadná demon­táž, jed­no­du­chá roz­ši­ři­tel­nost, nízké tla­kové ztráty, tuhost sys­tému a zacho­vání čis­toty media.

Jak  se postupně zvedají nároky na kvalitu stlačeného vzduchu, tak také narůstá počet firem, ve kterých je tento systém instalován. Již dlouhodobě je naše firma největším distributorem potrubního systému Transair v České republice.

Transair je sys­tém určený pře­de­vším pro roz­vody stla­če­ného vzdu­chu. Je kon­ci­po­ván jako sta­veb­nice, jejíž sou­částí jsou jed­not­livé spo­jo­vací prvky, trubky a pry­žové hadice.

Sys­tém spl­ňuje tech­nické poža­davky, které jsou v sou­časné době na tyto roz­vody kla­deny, a to pře­de­vším rychlá mon­táž a snadná demon­táž, jed­no­du­chá roz­ši­ři­tel­nost, nízké tla­kové ztráty, tuhost sys­tému a zacho­vání čis­toty media.

Sys­tém lze pou­žít jako cen­t­rální roz­vod tla­ko­vého vzdu­chu nebo i jako dílčí roz­vod, např. podél výrob­ních linek, kde se uplatní jeho vari­a­bi­lita. Kon­strukce odbo­ček, které zabra­ňují pře­stupu kon­den­zátu, umož­ňuje roz­vod pou­žít i tam, kde nejsou insta­lovány sušičky vzduchu.

Transair lze pou­žít i pro roz­vody dusíku, inert­ních plynů a vakua.

 

Technologie spojení systému Transair

Transair  vyu­žívá know-how výrobní divize Legris firmy Parker, která v roce 1969 uvedla na trh tzv. push-in sys­tém spo­jení hadice se šrou­be­ním. Zde je tento způ­sob spo­jení pou­žit u tru­bek  Ø 16,5 až  40mm. U vět­ších prů­měrů byly z důvodu vel­kých axi­ál­ních sil zvo­leny šrou­bo­vané spoje (Ø 50 a 63mm), resp. spo­jení pomocí objímky (Ø 76, 100 a 168mm).

Spe­ci­fi­kace:

Vnější Ø tru­bek:
16,5 — 25 — 40 — 50 — 63 — 76 — 100 –168mm
Trubky: Al sli­tina
Těs­nění:  NBR
Pra­covní tlak:  13 bar, vakuum 98,7% (13 mbar abso­lutně) 
Pra­covní  tep­lota:  –20°C až +60°C

 

Hlavní výhody:

  • rychlá mon­táž, rychlé změny v rozvodu

  • vysoká prů­toč­nost a nízké tla­kové ztráty

  • vysoká těs­nost — mini­mální úniky stla­če­ného vzduchu

  • stálá kva­lita vzdu­chu — garance dle ISO 8573–1

  • nízká hmot­nost

  • odol­nost vůči korozi

  • nulové náklady na údržbu

 Katalogy ke stažení:

Katalog ke stažení CZ    Katalog ke stažení EN    Nová dimenze D50   novinky2016.JPG

 

 

Transair - potrubní systém pro rozvod stlačeného vzduchu a jiných médií

 

 Srovnání montáže hliníkových trubek systému Transair s měděnými a ocelovými trubkami.

Nejste si jisti? Kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme